1. LẬP PHIẾU CHI TIỀN "Thu, chi tiền" => "Phiếu chi tiền" => nhấn Thêm mới => Khai báo Mã...
1. LẬP PHIẾU CHI TIỀN
"Thu, chi tiền" => "Phiếu chi tiền" => nhấn Thêm mới => Khai báo Mã phí (Được tạo ở bước 1) => Khai báo Số tiền chi => Khai báo thông tin ngày chi, ngân quỹ chi (Được tạo ở bước 2), người chi tiền và nhấn Lưu.
Liên hệ tư vấn và hỗ trợ trực tiếp 0929 292 606 (mr Trung)
2. LẬP PHIẾU THU TIỀN
Phiếu thu tiền đa phần sẽ dùng cho nghiệp vụ thu công nợ khách hàng.
"Thu chi tiền" => "Phiếu thu tiền" => nhấn Thêm mới => Tìm thông tin khách hàng và nhấn Lấy tất cả hóa đơn => Điền số tiền khách hàng trả và nhấn Phân bổ tiền => Chọn thông tin ngày ghi sổ, Ngân quỹ thu và nhấn Lưu.
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC