1. Khai báo khu vực "Danh mục" => "Thiết lập khu vực" => nhấn Thêm mới  => Điền thông tin...
1. Khai báo khu vực
"Danh mục" => "Thiết lập khu vực" => nhấn Thêm mới  => Điền thông tin khu vực => nhấn Lưu và Thêm

Lưu ý: Bạn chưa thể khai báo thông tin máy in vì thông tin máy in không thể đồng bộ được lên màn hình bán hàng trên trình duyệt Web. Để thiết lập máy in cho khu vực bạn xam hướng dẫn chi tiết tại đây.

 
2. Khai báo bàn
"Danh mục" => "Thiết lập khu vực" => Điền thông tin thiết lập => nhấn Tạo tự động
Kí hiệu: Kí hiệu trước số thứ tự bàn
Chiều dài số: Chiều dài số = 2 thì các số bàn sẽ là 01; 02 ... 99; Chiều dài số là 3 thì các số bàn là 001, 002 ... 999.
Từ số: Số bàn đầu tiên của khu vực.
Đến số: Số bàn cuối của khu vực.
Khu vực: Khu vực điền số.
 
3. Khai báo thời điểm bán hàng
Lưu ý: 
1. Bạn chỉ cần khai báo thời điểm bán hàng khi cửa hàng của bạn có nhiều hơn 1 bảng giá.
2. Thời gian bắt đầu của thời điểm sau là thời gian kết thúc của thời điểm trước.
"Danh mục" => "Thời điểm bán hàng" => nhấn Thêm mới => Khai báo tên thời điểm và thời gian bắt đầu => Nhấn Lưu và Thêm
 
Sau khi khai báo Hàng hóa - Giá bán - Khu vực - Thời điểm bán hàng bạn tiến hành "LIÊN KẾT THỜI ĐIỂM - BẢNG GIÁ - KHU VỰC"
"Danh mục" => "Liên kết bảng giá" => Chọn bảng giá tương ứng với thời điểm, khu vực = nhấn Lưu

BẠN ĐÃ CÓ THỂ TIẾN HÀNH BÁN HÀNG VÀ KIỂM SOÁT DOANH THU

Ý KIẾN BẠN ĐỌC