1. NHẬP KHO Cách 1: Nhập số lượng ít thủ công Bước 1: ''Kho hàng" => "Phiếu nhập kho" =>...
1. NHẬP KHO
Cách 1: Nhập số lượng ít thủ công
Bước 1: ''Kho hàng" => "Phiếu nhập kho" => nhấn Thêm mới => Tìm tên hàng hóa, điền số lượng, giá vốn (hoặc thành tiền) => nhấn Thêm Dòng
 
Bước 2: Điền thông tin phiếu nhập kho và nhấn Lưu
Số chứng từ: Phần mềm sẽ tự nhảy theo Ngày tháng năm và số thứ tự.
 
Loại nhập kho:
- Nhập kho nội bộ: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu về nhập vào kho.
- Nhập điều chỉnh tăng kho: Điều chỉnh kho do sai lệch số liệu phần mềm và thực tế.
 
Ngày ghi sổ: Ngày nhập kho thực tế. Ví dụ: Thực tế bạn nhập kho ngày 28/10 tuy nhiên bạn có thể lập phiếu vào ngày 30/10 và chọn ngày nhập đúng ngày 28/10.
 
Nhà cung cấp: Đơn vị cung cấp hóa đơn nhập kho đang nhập. Xem hướng dẫn khai báo nhà cung cấp tại đây.
 
Kho hàng: Kho được nhập vào. Nếu bạn có nhiều kho hàng cần quản lý hãy khai báo thêm kho hàng, xem hướng dẫn tại đây.
 
Người nhận: Tên người nhận và nhập kho.
 
Cách 2: Nhập số lượng lớn bằng file Excel.
Bước 1: Lấy danh sách "Hàng hóa" và "Nguyên vật liệu" có trong phần mềm vào File Excel bằng chức năng Export.
Đăng nhập cửa hàng trên trình duyệt Web => "Danh mục" => "Hàng hóa" => bỏ chọn ô "Thành phẩm" => nhấn Tìm kiếm để lấy toàn bộ Hàng hóaNguyên vật liệu => nhấn Export và chọn đường dẫn lưu về máy.
 
Kết quả Export

Bước 2: Lấy file Excel mẫu nhập kho và điền thông tin nhập kho vào file.
''Kho hàng" => "Phiếu nhập kho" => nhấn Thêm mới => nhấn Import => nhấn Download Template => Chọn đường lưu file mẫu.
 
Bước 3: Coppy dữ liệu Mã hàng, Tên hàng, Đơn vị tính của Hàng hóaNguyên vật liệu từ file Export sang file nhập kho và điền các thông tin Giá vốn, Số lượng, Thành tiền.
 
Bước 4: Import file nhập kho vừa điền vào phần mềm.
''Kho hàng" => "Phiếu nhập kho" => nhấn Thêm mới => nhấn Import => nhấn Chọn tệp và dẫn tới tệp vừa hoàn thành => nhấn Import Data

Bước 5: Điền thông tin phiếu nhập kho và nhấn Lưu
Số chứng từ: Phần mềm sẽ tự nhảy theo Ngày tháng năm và số thứ tự.
 
Loại nhập kho:
- Nhập kho nội bộ: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu về nhập vào kho.
- Nhập điều chỉnh tăng kho: Điều chỉnh kho do sai lệch số liệu phần mềm và thực tế.
- Nhập thành phẩm: Cho cửa hàng quản lý số lượng thành phẩm.
 
Ngày ghi sổ: Ngày nhập kho thực tế. Ví dụ: Thực tế bạn nhập kho ngày 28/10 tuy nhiên bạn có thể lập phiếu vào ngày 30/10 và chọn ngày nhập đúng ngày 28/10.
 
Nhà cung cấp: Đơn vị cung cấp hóa đơn nhập kho đang nhập. Xem hướng dẫn khai báo nhà cung cấp tại đây.
 
Kho hàng: Kho được nhập vào. Nếu bạn có nhiều kho hàng cần quản lý hãy khai báo thêm kho hàng, xem hướng dẫn tại đây.
 
Người nhận: Tên người nhận và nhập kho.
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)
2. NHẬP KHO
Xuất kho là việc chuyển Hàng hóa, Nguyên vật liệu từ kho đi nơi khác.
Lưu ý: Làm tương tự với phần xuất kho tuy nhiên thực hiện tại "Kho hàng" => "Phiếu xuất kho"
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC